រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ ជម្រុញឲ្យម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសនានា អនុវត្តន៍ម៉ឹងមាត់នៃច្បាស់ស្តីពីការងារ

១២/១០/២០១៨

ភ្នំពេញ៖ ថ្លែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ  ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៉ិត សំហេង បានជម្រុញអោយម្ចាសរោងចក្រ សហគ្រាស និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា  ត្រូវអនុវត្តន៍អោយបានម៉ឹងមាត់នៃច្បាស់ស្តីពីការងារ៕