៩ខែចុងក្រោយ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ប្រើថវិការអស់ជាង ១៨ពាន់លានលើកម្មការិនីសម្រាលកូន

០៣/១០/២០១៨

ភ្នំពេញ៖ ដោយត្រឹមរយៈពេល៩ខែចុងក្រោយ ដោយគិតចាប់ពីខែ មករា រហូតដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ បេឡាជាតិរបបសន្តិសង្គម បានប្រើប្រាស់ថវិការអស់ ១៨ ០១៨ ៨០០ ០០០ រៀលសម្រាប់ផ្តល់ជូនកម្មការិនីសម្រាលកូន។  យោងតាមគណនីផ្លូវការរបស់ បេឡាជាតិរបបសន្តិសង្គម ។

ចុចតំណរនេះដើម្បីចូលទៅប្រភពដើម បេឡាជាតិរបបសន្តិសង្គមថ្ងៃទី០១ តុលា ឆ្នាំ២០១៨ ម៉ោង ១១ៈ២៦ រសៀល( ទិន្នន័យកម្មការិនីសម្រាលកូន ៩ខែ