របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៦៖ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ជាង១មុឺន បានចុះបញ្ជី និងមានកម្មករ និយោជិតបម្រើការងារ ជាង១លាននាក់ ។

របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៦៖ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ជាង១មុឺន បានចុះបញ្ជី និងមានកម្មករ និយោជិតបម្រើការងារ ជាង១លាននាក់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.