របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៦៖ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ជាង១មុឺន បានចុះបញ្ជី និងមានកម្មករ និយោជិតបម្រើការងារ ជាង១លាននាក់ ។

របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៦៖ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ជាង១មុឺន បានចុះបញ្ជី និងមានកម្មករ និយោជិតបម្រើការងារ ជាង១លាននាក់ ។

3,398 thoughts on “របាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៦៖ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ជាង១មុឺន បានចុះបញ្ជី និងមានកម្មករ និយោជិតបម្រើការងារ ជាង១លាននាក់ ។