ចុះអធិការកិច្ចជាង៨ពាន់លើក ទប់ស្កាត់និងដកហូត ពលកម្មកុមារ បានចំនួន ៣ ៤២១នាក់

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចុះធ្វើអធិការកិច្ចការងារ តាមសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន បានចំនួន ៨ ៧៦៣ លើក ថ្នាក់ជាតិ ២ ៤៤៦លើក និងថ្នាក់រាជធានីខេត្ត ៦ ៣២៧លើក ។ ក្រសួងបានធ្វើការផាកពិន័យ ដល់ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

2,885 thoughts on “ចុះអធិការកិច្ចជាង៨ពាន់លើក ទប់ស្កាត់និងដកហូត ពលកម្មកុមារ បានចំនួន ៣ ៤២១នាក់